Jl. Letjen S Parman 35 Yogyakarta -  Telp : 0274- 373427 -  WhatsApp : 082137955032;081333911533 - Pin BBM : 5A21C2F7 -Email : hadisukirno@gmail.com

Artikel Terbaru
Artikel Populer
Kategori Artikel
Wayang Kulit Solo
Wayang Kulit Jogja
Wayang Golek
Wayang Klithik
Souvenir Kulit
Souvenir Kayu
Souvenir Keramik
Souvenir Logam
Souvenir Kain
Handicraft
Souvenir Custom
Souvenir Fiber
Accesories
Souvenir Gelas
Souvenir Anyaman
Gamelan
Alat Musik Tradisional
Pakaian Adat - Tari
Koleksi Hadisukirno
 
 

Pragota Jogja

Arya Pragota utawa Patih Pragota iku patihe Prabu Baladewa ing Krajan Mandura. Pragota nglenggahi jejering patih njaba. Sedulure Pragota yaiku Arya Prabawa kang ing wektu iku nglenggahi jejering patih njero.

arya pragota atau patih pragota itu patihnya prabu baladewa di krajan mandura. pragota menduduki jabatan patih luar. saudaranya pragota itu arya prabawa yang waktu itu menduduki jabatan patih dalam.

Pawakane Patih Pragota iku gagah pideksa, mirip kaya Dursasana. Swarane bantas, seneng guyon lan gojegan, lan yen micara mesthi dipungkasi kanthi ngguyu lakak-lakak. Amarga sipate kang mangkono iku, Patih Pragota bisa ngimbangi sipate Prabu Baladewa kang gampang nesu.

sosok badan patih pragota itu gagah tinggi mirip dursasana. suaranya keras suka sekali becanda dan ngecengin orang. dan kalo selesai bicara selalu diahiri dengan ketawa berderai. karena sipatnya yang seperti itu patih pragotha bisa mengimbangi sipatnya prabu baladewa yang gampang marah.

Nalika dumadi paprangan, kridhane Pragota ing paprangan iku uga kayadene wong kang seneng-seneng, ora lali guyon lan gojegan lan tansah ngumbar esem lan ora kendhat gumuyu nalika ngadhepi mungsuh.
Yen katemben menang ing paprangan Pragota tansah ngguyu cekakakan sinambi jejogedan. Lan yen katemben kalah ing paprangan, dheweke uga ora sedhih. Kabeh dianggep lumrah lan sabanjure lumaku kanthi entheng.

ketika terjadi peperangan, tingkahnya pragota dalam peperangan itu juga mirip orang kan bersenang senang. tak lupa becanda dan berhumor dan selalu saja mengumbar senyum dan tak pernah berhenti tertawa menghadapi musuh.
kalo menang di peperangan pragotha selalu tertawa cekakakan sambil berjoged. kalo kalah dalam peperangan dia juga tidak sedih. semua dianggap biasa dan seterusnya berjalan dengan enteng.

Sadawane uripe Pragota tansah setya tuhu ngabdi marang Prabu Baladewa utawa Kakrasana ing krajan Mandura. Miturut crita ing jagad pedhalangan, Pragota iku anake Antagopa lan Nyai Sagopi.

seumur hidupnya pragotha selalu setia mengabdi pada prabu baladewa atau kakrasana di krajaan mandura. menurut cerita di jagad pedalangan pragota itu anak antagopa dan nyai sagopi.

Dene anak-anake Antagopa lan Nyai Sagopi saliyane Pragota kang dadi pepatihe Prabu Baladewa yaiku, Udawa kang dadi patih ing Nagara Dwaratwati ngabdi marang Prabu Kresna lan Dewi Larasati, sisihane Arjuna kang sepisanan.

sedangkan anak anaknya antagopa dan nyai sagopi selain pragota yang menjadi patih prabu baladewa yaitu udawa yang jadi patih di negara dwarawati mengabdi pada prabu bhatara kresna dan dewi larasati, istri kedua harjuna.

Pragota nglenggahi jejering patih ing krajan Mandura nggenteni Patih Saragupita kang ngabdi marang Prabu Basudewa. Saliyane tansah gumbira, Patih pragota uga duwe watak jujur, tansah blaka suta, saengga bisa tansah cedhak marang Prabu Baladewa.

pragotha menduduki jabatan patih di kerajaan mandura menggantikan patih sarugupita yang mengabdi kepada prabu basudewa. selain selalu gembira patih pragota juga punya watak jujur, selalu apa adanya sehingga bisa deket dengan prabu baladewa.

Saliyen nglenggahi jejering patih ing nagara Mandura ngampingi Prabu Baladewa, Pragota uga dadi srati gajah Puspadenta kang ora liya gajah klangenane Prabu Baladewa.

selain menduduki jabatan patih di negara mandura mendampingi prabu baladewa, pragota juga pengasuh gajah puspadenta yang adalah gajah kesenangan dari prabu baladewa.

Dene kepriye pungkasan uripe Pragota, miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, 1991 lan buku Bunga Rampai Wayang Purwa Beserta Penjelasannya, karyane Bondhan Harghana SW lan Muh Pamungkas Prasetya Bayu Aji, weton Cendrawasih, 2004, ora dimangerteni kanthi cetha.

bagaimana ahir kehidupan pragotha, menurut catatan dalam buku ensiklopedia wayang purwa keluaran balai pustaka tahun 1991 dan bunga rampai wayang purwa beserta penjelasanya karya bondhan harghana SW dan muh pamungkas prasetya bayu aji keluaran cendrawasih tahun 2004 tak dimengerti dengan jelas.

Antagopa minangka bapake Pragota nalika isih cilik pakaryane angon kewan. Amarga saka pakaryane iku wusana Antagopa menjila dadi manungsa kang wasis lan prigel yen kapatah nggulawenthah bocah.
Antagopa ora duwe anak turun. Sisihane kang jenenge Nyai Sagopi, sawijining swarawati ing Karaton Mandura. Nyai Sagopi dadi sisihane Antagopa amarga dhawuhe Prabu Basudewa.

antagopa sebagai bapak dari pragota ketika masih kecil kerjanya adalah menggembalakan binatang. karena pekerjaan itu maka antagopa menjadi manusia yang ahli dan rajin kalo disuruh mendidik anak.
antagopa tak punya anak turun. istrinya yang bernama sagopi adalah sinden di keraton mandura. nyai sagopi jadi istrinya karena perintah prabu basudewa.

Bapake Antagopa jenenge Buyut Gupala. Dheweke kang ngreksa kabuyutan Widarakandha ing jamane Prabu Basukunthi jumeneng nata ing Mandura. Kabuyutan Widarakandha kondhang sinebut Widarakandhang.

bapaknya antagopa bernama buyut gupala. dia yang mengelola kabuyutan widarakandha di jamanya basukunthi menjadi raja di mandura. kabuyutan widarakandha kondang disebut widarakandhang

Saliyane nggulawenthah Larasati, Udawa lan Pragota, pasangan Antagopa lan Nyai Sagopi uga kapatah nggulawenthah para putra pangeran Krajan Mandura yaiku Kakrasana, Narayana lan Dewi Sumbadra.
selain mengasuh larasati, udawa dan pragotha, pasangan antagopa dan nyai sagopi juga menjadi pengasuh para putra pangeran kerajaan di kerajaan mandura yaitu kakrasana, narayana dan dewi sembadra.
Nalika wus ngancik tuwa, Antagopa lan Nyai Sagopi urip kanthi tentrem, raharja lan tansah kalimputan kabagyan. Kekarone nggulawenthah Kakrasana engga jumeneng nata ing Mandura jejuluk Prabu Baladewa.

ketika sudah berusia lanjut antagopa dan sagopi hidup dengan tentram penuh kelimpahan diliputi kebahagiaaan. keduanya mengasuh kakrasana hingga naik menjadi raja di negara mandura dijuluki prabu baladewa.

Lihat koleksi Wayang Klithik Hadisukirno 


Sumber : Ensiklopedi Wayang Indonesia


Dibaca : 189 Kali
Tanggal Posting :
Pengirim :